Cewnik tętnicy płucnej a centralny cewnik żylny jako przewodnik leczenia ostrego uszkodzenia płuc ad 8

Każdy cewnik wprowadzony do grupy PAC wydawał się niosący ryzyko podobne do cewnika wprowadzonego do grupy CVC; jednakże, prawie jeden i pół raza więcej cewników wprowadzono u pacjentów w grupie PAC, co częściowo wyjaśniono przez wstawienie introduktora, przez który zazwyczaj przechodzi PAC. Prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w raportowaniu arytmii może również występować. Ponieważ zabroniliśmy pacjentom posiadania PAC przed wejściem, wszystkie PAC i wiele wprowadzających wprowadzono pod ścisłą obserwacją podczas badania. Przeciwnie, wiele CVC zostało wstawionych przed randomizacją; w związku z tym arytmie występujące podczas wkładania mogą nie zostać udokumentowane. Mocne strony tego badania obejmują jego wielkość; randomizowany, wieloośrodkowy projekt z ukrytą alokacją; metody jawne; wykorzystanie obiektywnych punktów końcowych; i wysoki wskaźnik zgodności klinicysty. Szeroko zakrojone szkolenia przygotowawcze dla personelu naukowego w zakresie prowadzenia protokołu i pomiaru ciśnienia wewnątrznaczyniowego, scentralizowana analiza zapisów ciśnienia i stosowanie sygnałów ciśnienia w drogach oddechowych w celu ułatwienia identyfikacji wydechów końcowych najprawdopodobniej zwiększyły poziom dokładności i precyzji.43. jawne protokoły zarządzania hemodynamicznego i respiratora, zamiast zwykłej opieki lub ogólnych wytycznych, jak we wcześniejszych badaniach, jasno pokazują, w jaki sposób pacjenci byli leczeni.
Nasze badanie miało kilka słabości. Jeden wspólny dla wszystkich takich prób to niezdolność do maskowania przypisania cewnika; jednak wybór obiektywnych punktów końcowych, w tym dni wolne od zgonu i niewydolności narządów, zmniejsza wpływ tego niedociągnięcia. Niska częstość krzyżowania się z drugą grupą cewników i wysoki wskaźnik zgodności z protokołem w obu grupach, jak oceniono za pomocą zaplanowanych codziennych i dodatkowych losowych kontroli, sugerują, że brak oślepiania miał niewielki wpływ na wyniki i że kliniczna równowaga była utrzymywane po randomizacji. Ze względu na małą liczbę pacjentów i brak stratyfikacji nie byliśmy w stanie wykluczyć potencjalnie korzystnych efektów PAC w podgrupach pacjentów. Niemniej jednak nie dostrzegliśmy żadnych oznak poprawy wyników w grupie PAC, ze wskaźnikiem umieralności nominalnie niższym w grupie CVC. Ponadto, ponieważ większość pacjentów była zapisana na OIOM, znaczenie naszych wyników dla innych typów pacjentów jest niejasne. Ponadto, wykluczaliśmy między innymi pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, pacjentów z ciężką obturacyjną i ograniczającą chorobą płuc oraz osób dializowanych, dlatego nasze badanie nie dostarcza informacji na temat wartości PAC w tych grupach. Na koniec można argumentować, że pomimo intensywnego opracowywania przez ekspertów iteracyjnych testów pilotażowych i wysokich wskaźników zgodności z protokołem, stosowane zasady protokołu hemodynamicznego nie optymalizowały korzyści płynących z PAC w porównaniu z CVC.
Po rozważeniu wyników poprzednich randomizowanych badań, nasze wyniki sugerują, że PAC nie jest użyteczny do rutynowego leczenia hemodynamicznego u pacjentów z rozpoznanym ostrym uszkodzeniem płuc i wiąże się z większymi powikłaniami niż CVC. Nasze wyniki nie odnoszą się do bezpieczeństwa lub korzyści PAC jako narzędzia diagnostycznego lub w innych warunkach, takich jak wczesna resuscytacja po wstrząsie septycznym Podobnie, nasze dane nie odnoszą się do bezpieczeństwa lub skuteczności PAC, gdy są stosowane z innymi protokołami, u pacjentów, którzy mieli ostre uszkodzenie płuc przez więcej niż 48 godzin lub u pacjentów z współistniejącymi chorobami, którzy zostali wykluczeni z naszego badania.
[podobne: łokieć golfisty, dekspantenol, bromazepam ]
[hasła pokrewne: spółdzielnia lekarska wrzeszcz, maść cebulowa, sanus stalowa wola ]