Niezamierzone konsekwencje ograniczeń w zakresie Medicare Drug Benefits cd

Aby przystosować się do współistniejących zaburzeń, wykorzystaliśmy wynik prospektywnej diagnostycznej grupy kosztowej (DxCG), który jest podobny do metody stosowanej przez Centers for Medicare i Medicaid Services for Medicare do korekty ryzyka.22 Użyliśmy również binarnego społeczno-ekonomicznego wskaźnika statusu na podstawie 2000 amerykańskich spisów ludności i adresów zamieszkania, które są określane jako dzielnice o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, jeśli co najmniej 20 procent mieszkańców ma dochody gospodarstw domowych poniżej federalnego poziomu ubóstwa lub co najmniej 25 procent mieszkańców 25 lat lub starszych ma mniej niż liceum.23 W analizach wrażliwości wykorzystaliśmy pięciopoziomowy wskaźnik statusu społeczno-ekonomicznego, który nie zmienił naszych szacunków efektu ograniczenia. W analizach wyników fizjologicznych skorygowaliśmy wyjściowe poziomy fizjologiczne, stosując pierwszą dostępną wartość fizjologiczną uzyskaną w 2002 lub 2003 r. Po rozpoczęciu terapii lekowej (wartość początkowa) podmiotu w celu przewidywania wszystkich kolejnych wartości w 2003 r. Analiza statystyczna
Aby oszacować koszty leków i kosztów leczenia w 2003 r., Wykorzystaliśmy dwuczęściowy model polegający na regresji logistycznej prawdopodobieństwa poniesienia kosztów i liniowej regresji kosztów dla podmiotów z kosztami. Ponieważ koszty względne można w szerszym zakresie interpretować, wykorzystaliśmy oszacowane współczynniki z modelu dwuczęściowego do skonstruowania kohortowego kosztu względnego, który został obliczony jako stosunek przewidywanych kosztów dla wszystkich podmiotów, tak jakby ich świadczenia były ograniczone do przewidywanych kosztów dla wszystkich osób. poddanych tak, jakby ich świadczenia nie były ograniczone. Oszacowaliśmy błędy standardowe dla kosztów względnych za pomocą metody delta.24 Wszystkie analizy wykorzystywały oprogramowanie Stata (wersja 8.2) lub oprogramowanie SAS (wersja 9.1.3). Wszystkie podane wartości P są dwustronne.
Aby lepiej zrozumieć dynamikę czasową konsumpcji i przestrzegania zaleceń przez lekarzy w 2003 r. Wśród osób z tymi, którzy nie mają czapek, oraz ich korzyści, oszacowaliśmy miesięczne średnie lub proporcje populacji za pomocą uogólnionych metod szacowania-równania z modelami obejmującymi interakcje między czapką a miesiącem. dzięki czemu każda grupa porównawcza miała swój własny profil w czasie. Aby zbadać miesięczne różnice w zużyciu i zachowaniu narkotyków przed przekroczeniem limitu i po nim, zidentyfikowaliśmy miesiąc, w którym badany przekroczył roczny limit w wysokości 1000 USD i zbadano go do sześciu miesięcy przed i po tym miesiącu.
Aby zbadać różnice w przestrzeganiu leczenia i wynikach fizjologicznych w 2003 r. Pomiędzy osobnikami, u których nie występowały wartości progowe, a którzy nie korzystali z długoterminowych leków w 2002 r., Wykorzystaliśmy metody uogólnionych-szacujących-równanie (rodzina dwumianowa xtgee z logit-link w Stata 8.2). 25 W modelach uwzględniliśmy wyrażenia miesięczne dla ogólnej różnicy (trendy świeckie) oraz interakcje między limitem a miesiącem dla różnic miesięcznych. Porównywaliśmy również wpływ limitu na wyniki fizjologiczne stratyfikowane w zależności od tego, czy badani przekroczyli kwotę limitu w 2003 roku.
Określiliśmy przynależność narkotyków jako otrzymującą wystarczającą podaż leku, aby pokryć co najmniej 80 procent wszystkich dni w 2003 roku. Progi fizjologiczno-wynikowe były poziomem hemoglobiny glikowanej wynoszącym co najmniej 8 procent, poziomem cholesterolu LDL co najmniej 130 mg na decylitr ( 3,3 mmol na litr) i skurczowe ciśnienie krwi co najmniej 140 mm Hg
[przypisy: bromazepam, sonoline, łokieć golfisty ]
[podobne: xylogel opinie, saliderm, medikon grodzisk mazowiecki ]