Objętościowa progresja w policystycznej chorobie nerek czesc 4

Wskaźniki powiększenia nerki i torbieli różniły się znacznie w obrębie grupy. Wklęsłe przewijanie ku górze danych na ryc. przypominało krzywą wzrostu, a dane po log-transformacji były zgodne z występowaniem wykładniczego procesu wzrostu (ryc. 2). Wystarczająco dużo informacji było dostępnych od 232 z 241 pacjentów w badaniu w celu określenia nachyleń wzrostu całkowitej objętości nerki od wartości wyjściowych do 3. roku. Średnie nachylenie wzrostu całkowitej objętości nerki ze średniego punktu początkowego przechwytywania 1060 . 642 ml wyniósł 63,4 . 69,8 ml rocznie – wzrost ten o 5,27 . 3,92 procent rocznie różnił się znacząco od zera (P <0,001). Ryc. 3. Ryc. 3. Związek między zmianami całkowitej objętości nerki a całkowitą objętością torbieli (panel A) oraz zmianami w lewej i prawej objętości nerek (panel B) u pacjentów indywidualnych w okresie trzech lat. Wyświetlane są linie tożsamości. Zmiany łącznej objętości nerki i całkowitej objętości torbieli są bezpośrednio skorelowane, podobnie jak zmiany w lewej i prawej objętości nerki.
Stwierdzono bezpośrednią korelację (r = 0,95, P <0,001) między zmianą całkowitej objętości nerki a zmianą całkowitej objętości torbieli (ryc. 3A). Zmiana objętości lewej nerki korelowała bezpośrednio ze zmianą objętości prawej nerki (r = 0,67, P <0,001) (Figura 3B), podobnie jak odpowiednie zmiany w objętościach torbieli (dane nie przedstawione). Wykreśliliśmy wyjściowe przechwycenia i nachylenia całkowitej wielkości nerki logarytmicznej względem wieku w lewej i prawej nerce. Średni przecinek był większy dla lewej nerki niż dla prawej nerki (560 vs. 500 ml, P <0,001); jednak roczna stopa wzrostu całkowitej objętości nerki nie różniła się istotnie między lewą i prawą nerką (odpowiednio 5,1 . 4,5% rocznie i 5,4 . 4,4% rocznie, P = 0,27).
Tabela 1. Tabela 1. Związek pomiędzy całkowitą objętością nerki a szybkością przesączania kłębuszkowego. Nachylenie zmiany współczynnika filtracji kłębuszkowej od linii podstawowej do roku 3 określono u 234 pacjentów. Współczynnik korelacji (-0,186) dla ogólnego wykresu nachylenia zmiany całkowitej objętości nerki (mililitry na rok) w porównaniu z nachyleniem zmiany współczynnika filtracji kłębuszkowej (mililitry na rok) u 232 pacjentów był istotny ( P = 0,005). Aby ustalić, czy powiększenie nerki jest jednolicie związane ze zmniejszeniem czynności nerek, podzieliliśmy kohortę na trzy grupy według wyjściowej całkowitej objętości nerki (Tabela 1). Analizę wariancji zastosowano do oceny niezależnego wpływu na szybkość przesączania kłębuszkowego całkowitej objętości i wieku nerki oraz ich interakcji. Średni wyjściowy punkt przecięcia dla całkowitej objętości nerki określony za pomocą analizy regresji różni się od zmierzonych wartości wyjściowych o mniej niż 1,5 punktu procentowego. Średnie nachylenia poszczególnych pomiarów całkowitej objętości nerki w okresie trzech lat przedstawiono jako wartości bezwzględne (w mililitrach na rok, jak określono na podstawie różnic w pomiarach całkowitej objętości nerki między poziomem odniesienia a rokiem 3) lub jako procentowe zmiany w przechwycić (w procentach rocznie, jak określono na podstawie regresji logarytmicznej całkowitej objętości nerki w stosunku do czasu od wartości wyjściowej).
Spośród podgrup zdefiniowanych według początkowej całkowitej objętości nerki, różnice między nachyleniami całkowitej objętości nerki (wyrażone jako mililitry na rok lub procent na rok) były znaczące (P <0,001) [przypisy: nutraceutyki, Enterol, fitamina ] [hasła pokrewne: surowica przeciwtężcowa, latkowski twitter, przychodnia sowińskiego legionowo ]