Terapia kofeiną na bezdech w okresie przedwczesnym czesc 4

Współczynnik regresji związany z leczeniem w dopasowanym modelu dał oszacowanie punktowe i 95-procentowy przedział ufności dla efektu leczenia wyrażonego jako iloraz szans. Iloraz szacowanego współczynnika i jego błędu standardowego został użyty jako statystyka testu z-Z dla hipotezy zerowej o braku efektu leczenia. Średni przyrost masy i obwód głowy były porównywane pomiędzy dwiema grupami w tygodniowych odstępach czasu z wykorzystaniem testu t-Studenta. Testy nieparametryczne lub dokładny test Fishera zostały użyte jako odpowiednie do analizy użycia badanego leku i współudziałowych interwencji. Wszystkie wartości P są dwustronne. Wyniki
Badanie niemowląt
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa i stan niemowląt po losowaniu i ich matki. Liczbę dzieci, które uznano za kwalifikujące się do badania i liczby losowo przydzielone do otrzymania cytrynianu kofeiny lub placebo, pokazano na rycinie 1. Łącznie dzieci z 2006 r. Zapisano między 11 października 1999 r. A 22 października 2004 r. – 994 w Kanadzie , 58 w Stanach Zjednoczonych, 520 w Australii i 434 w Europie i Izraelu. Sześć niemowląt (cztery w grupie kofeinowej i dwie w grupie placebo) nie spełniało kryteriów kwalifikowalności, ale zostały uwzględnione w analizie. Wszyscy pacjenci byli obserwowani do pierwszego wypisu do domu. Prowadzone są długookresowe badania kontrolne.22 Z wyjątkiem płci, wyjściowa charakterystyka niemowląt w obu grupach przy urodzeniu i ich matek była podobna. Stan niemowląt w randomizacji był również podobny w obu grupach (tabela 1).
Badanie interwencji i współdziałania
Tabela 2. Tabela 2. Wykorzystanie leku do badań, metyloksantyn o otwartym oznaczeniu i współuczestnictwa. Zastosowanie badanego leku i zastosowanie współdziałania w dwóch grupach przedstawiono w Tabeli 2. Badane niemowlęta otrzymały pierwsze dawki kofeiny lub placebo w medianie wieku młodzieńczego w wieku 28 tygodni i zostały odstawione od badanego leku przed osiągnięciem mediany. wiek pomenstrualny 35 tygodni. Mediana liczby dni podawania badanego leku wynosiła 37 w grupie kofeiny (zakres międzykwartylu, 24 do 46) i 36 w grupie placebo (odległość międzykwartylowa, 23 do 46, P = 0,68). Tylko 37 niemowląt (1,8 procent) – 23 w grupie kofeinowej i 14 w grupie placebo – dawek badanego leku zatrzymano lub zmniejszono z powodu objawów klinicznych i objawów sugerujących toksyczność indukowaną kofeiną.
Sto dziewięćdziesiąt niemowląt (9,5 procent) otrzymało co najmniej jedną dawkę metoksksantyn o otwartej etykiecie, albo z powodu błędu administracyjnego, albo celowo. Spośród nich 112 dzieci zostało trwale zamienionych na metoksyksantyny na życzenie rodziców lub personelu klinicznego. Trwałe przejście na metyloksantyny w otwartych znakach występowało częściej w grupie placebo niż w grupie kofeinowej (P = 0,01).
Podawanie dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych przez rurkę dotchawiczą, stosowanie jakiegokolwiek dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych i tlenoterapię przerywano około tydzień wcześniej u niemowląt w grupie kofeiny niż u niemowląt w grupie placebo (p <0,001 dla każdego porównania) . Ponadto następujące interwencje były rzadziej stosowane w grupie kofeinowej niż w grupie placebo: doksapram, kortykosteroidy poporodowe i transfuzje krwinek czerwonych (p <0,001 dla każdego porównania) [więcej w: łokieć golfisty, fitamina, bimatoprost ] [przypisy: telfexo opinie, hemoroidy wikipedia, forxiga cena ]