Wczesne leczenie gancyklowirem w celu zapobiegania chorobie wywołanej cytomegalią po allogenicznym przeszczepie szpiku kostnego ad 7

Śmiertelność po transplantacji nie była analizowana. Mechanizmem ochronnym wydaje się szybkie i całkowite zahamowanie replikacji CMV przez gancyklowir. Wpływ na wydalanie wirusa stał się widoczny w pierwszym tygodniu leczenia. Wszyscy biorcy gancyklowiru byli ujemni pod względem kultury po drugim tygodniu i później. Ten szybki wpływ na replikację wirusa jest zgodny z opublikowanymi doniesieniami o leczeniu gancyklowirem ustalonej choroby CMV. Shepp i wsp.21 poinformowali, że mediana czasu dla negatywnych hodowli moczu, krwi i wydzielin układu oddechowego wynosiła odpowiednio dwa, sześć i osiem dni u biorców szpiku kostnego leczonych gancyklowirem z zapaleniem płuc wywołanym CMV. U pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS), którzy byli leczeni z powodu zapalenia siatkówki wywołanego CMV, wydalanie wirusa z moczem ustało po medianie siedmiu dni, a wydzielanie do krwi i wydzielin gardła po ośmiu dniach. 18 Obydwa znaczenie replikacji CMV w patogenezie choroby CMV u biorców alloprzeszczepu szpiku kostnego oraz szybkości, z jaką replikacja może zostać przerwana, sugeruje nasza obserwacja, że choroba CMV rozwinęła się u czterech pacjentów w grupie placebo podczas pierwszego tygodnia badania, ale w żadnym z nich nie stwierdzono gancyklowiru Grupa.
W poprzednim badaniu z naszej instytucji zasugerowano, że wydzielanie wirusa może służyć jako marker do identyfikacji pacjentów z wysokim ryzykiem zachorowania na chorobę CMV.4 W tym retrospektywnym badaniu odkryto, że wiremia przewiduje zarówno zapalenie płuc, jak i chorobę żołądkowo-jelitową z powodu CMV, podczas gdy wirus z gardła przewidywał jedynie chorobę żołądkowo-jelitową. W bieżącej analizie odkryto, że wiremia jest predykcyjna dla wszystkich postaci choroby CMV, podczas gdy ani zdrowienie z gardła, ani odzyskanie z moczu nie są przewidywalne. Różnicę tę można wytłumaczyć wielkością próby, populacją pacjentów lub projektem poprzedniego badania, co może mieć wpływ na badania przesiewowe pacjentów. Dwunastu z 15 pacjentów z grupy placebo, którzy chorowali na CMV (80 procent), miało wiremię przed wystąpieniem choroby, w porównaniu z tylko 7 z 20 pacjentów w grupie placebo bez choroby CMV (35 procent). Viremia miała zatem predykcyjną wartość 63 procent dla następnej choroby CMV, liczbę podobną do tej z naszego poprzedniego badania.4 Trzech pacjentów, którzy nie mieli wiremii, wydalało wirus z moczem. Dane te sugerują, że badanie przesiewowe krwi przez wirowanie może być wystarczające do zidentyfikowania większości pacjentów zagrożonych chorobą CMV.
Toksyczne działanie hematologiczne, w szczególności neutropenia, było najbardziej konsekwentnym działaniem niepożądanym gancyklowiru 18, 21 22 23, 30, 31 w tym badaniu; 15 z 37 biorców gancyklowiru (40 procent) miało bezwzględną liczbę neutrofili mniejszą niż 1,0 X 109 na litr. Ta proporcja jest podobna do obserwowanej w badaniach pacjentów z AIDS, którzy byli leczeni z powodu choroby CMV, w której klinicznie ciężka neutropenia wystąpiła u 14 do 40% pacjentów, 18, 31 oraz w badaniu Schmidta i wsp., W którym leczenie 7 z 20 biorców gancyklowiru (35 procent) zostało zmodyfikowane z powodu neutropenii30. Nie wszyscy badacze zaobserwowali toksyczność szpiku kostnego związaną z gancyklowirem.32, 33 Podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie gancyklowiru w leczeniu przewlekłego choroba po transplantacji szpiku nie wykazała różnicy między grupami gancyklowiru i placebo pod względem widocznej toksyczności leku w stosunku do szpiku kostnego.33 Gancyklowir podawano w tym badaniu tylko przez 14 dni, w porównaniu z medianą 32 dni w tym badaniu
[podobne: spółdzielnia lekarska wrzeszcz, medikon grodzisk mazowiecki, surowica przeciwtężcowa ]